5000374 Wild Birthday 6 psc
5000374/02 Wild Birthday 50 psc

Size: +/- 30cm – 12″ diameter
Colour Group: Pastel
Colours: White
Print: 1 Colour 5 Side